Privacybeleid voor sollicitanten, kandidaten en werknemers van Brady Corporation

Dit beleid legt het volgende uit:

 • welke informatie we verzamelen tijdens onze sollicitatie-, wervings-, aanwervings- en tewerkstellingsprocedure en waarom we deze verzamelen;
 • hoe we die informatie gebruiken; en
 • hoe u die informatie kunt raadplegen en updaten.

Soorten informatie die we verzamelen:

Dit beleid heeft betrekking op de informatie die u met ons deelt en/of die kan worden verkregen of geproduceerd door Brady Corporation, zijn dochterondernemingen en gelieerde bedrijven (Brady) tijdens de sollicitatie-, wervings-, aanwervings- of tewerkstellingsprocedure, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

 • uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • uw cv, sollicitatiebrief, eerdere en/of relevante werkervaring of andere ervaring, opleiding, transcripten of andere informatie die u ons verstrekt ter ondersteuning van een sollicitatie en/of de sollicitatie- en wervingsprocedure;
 • eventuele informatie uit interviews en telefonische screenings;
 • details over het soort werk waarnaar u op zoek bent of kunt zijn, het huidige en/of gewenste salaris en andere voorwaarden met betrekking tot vergoedingen en voordelen, de bereidheid om te verhuizen of andere werkvoorkeuren;
 • details over hoe u over de functie waarvoor u solliciteert hebt gehoord;
 • alle gevoelige en/of demografische informatie die tijdens de sollicitatie- of wervingsprocedure bekend wordt gemaakt, zoals geslacht, informatie over uw staatsburgerschap en/of nationaliteit
 • referentie-informatie en/of informatie uit achtergrondcontroles (indien van toepassing), met inbegrip van informatie verstrekt door derden;
 • informatie met betrekking tot eerdere sollicitaties die u bij Brady hebt gedaan en/of een eerder arbeidsverleden bij Brady;
 • als wij u een aanbod doen, naast het bovenstaande, rijbewijsnummer en geboortedatum;
 • uw informatie uit openbaar beschikbare bronnen, inclusief online, waarvan wij denken dat deze relevant is voor uw sollicitatie of een mogelijke toekomstige sollicitatie (bv. uw LinkedIn-profiel); en/of
 • informatie met betrekking tot een evaluatie die u kunt ondergaan als onderdeel van het screeningsproces voor het sollicitatiegesprek;
 • als u wordt aangenomen, verzamelen wij, naast het bovenstaande, uw rijksregisternummer of identificatienummer voor de sociale zekerheid, belastingselecties, alle andere informatie die nodig is voor belastingdoeleinden en sociale uitkeringen of de sociale zekerheid, informatie voor de verificatie van uw staatsburgerschap/visum, alsmede bankgegevens als u ervoor kiest uw loon rechtstreeks te laten storten, uw foto;
 • informatie over u, uw (eventuele) huwelijkspartner en uw personen ten laste die nodig is voor het verstrekken van ziektekosten- of andere verzekeringen, of andere arbeidsvoorwaarden;
 • uw contactpersoon voor noodgevallen, waaronder zijn of haar naam, relatie en telefoonnummer;
 • informatie over uw werkprestaties, met inbegrip van zelfevaluaties en prestatiebeoordelingen, disciplinaire maatregelen, promoties of sancties, salarisverhogingen, aanmoedigingspremies of andere compensaties;
 • informatie over werkgerelateerde incidenten of letsel, met inbegrip van medische of gezondheidsinformatie, en/of
 • alle andere persoonlijke informatie die u verstrekt en die relevant of noodzakelijk is voor uw werk.

Hoe we de verzamelde informatie gebruiken:

Uw informatie zal door Brady worden gebruikt voor het uitvoeren van zijn sollicitatie-, wervings-, aanwervings- en tewerkstellingsprocedures, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

 • het toetsen van uw vaardigheden, kwalificaties en interesses aan onze carrièremogelijkheden;
 • het verifiëren van uw gegevens en het uitvoeren van referentiecontroles en/of achtergrondcontroles (indien van toepassing) als u een baan wordt aangeboden;
 • communicatie met u over de wervingsprocedure en/of uw sollicitatie(s), inclusief, in voorkomend geval, u informeren over andere potentiële carrièremogelijkheden bij Brady;
 • het opstellen en/of indienen van rapporten zoals vereist door de lokale wetgeving en/of regelgeving, indien van toepassing;
 • op uw verzoek, u assisteren bij het verkrijgen van een immigratievisum of werkvergunning, waar nodig;
 • het aanbrengen van verbeteringen in de sollicitatie- en/of wervingsprocedure van Brady, waaronder het verbeteren van de diversiteit in de wervingspraktijken;
 • voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften, juridische processen of uitvoerbare overheidsverzoeken;
 • proactief onderzoek doen naar uw educatieve en professionele achtergrond en vaardigheden en contact met u opnemen als wij denken dat u geschikt bent voor een functie bij ons;
 • als u wordt aangenomen, in aanvulling op het bovenstaande, voor het verstrekken van vergoedingen, voordelen, evaluatie van uw prestaties, promotie of sancties, om te voldoen aan wettelijke en fiscale verplichtingen, om opleidingen te verzorgen en/of werkgerelateerde incidenten of letsel te beheren; en/of
 • om elke andere wettige activiteit te verrichten ter bevordering van de doelstellingen van het bedrijf.

We gebruiken uw informatie ook om de rechten en eigendommen van Brady, onze gebruikers, sollicitanten, kandidaten, werknemers of het publiek te beschermen zoals vereist of toegestaan door de wet.

Als u een baan bij Brady krijgt aangeboden en accepteert, zal de informatie die tijdens de sollicitatie- en wervingsprocedure is verzameld deel uitmaken van uw personeelsdossier.

We verzamelen en verwerken uw informatie wanneer dat nodig is om, op uw verzoek, stappen te ondernemen voordat we eventueel een contract of andere arbeidsovereenkomst met u aangaan.

We kunnen ook uw toestemming vragen om uw persoonlijke informatie in specifieke omstandigheden te verwerken, of deze verwerken indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor doeleinden die verband houden met rechtsvorderingen. Als we uw informatie gebruiken om onze sollicitatie- of wervingsprocedure te verbeteren, doen we dit op basis van ons legitieme belang om ervoor te zorgen dat we de best mogelijke kandidaten werven.

Wie kan toegang hebben tot uw informatie:

 • Uw informatie kan intern worden gedeeld met de HR-afdelingen van Brady op de verschillende locaties en met ons moederbedrijf in de Verenigde Staten in verband met de hierboven beschreven doeleinden. Als u bent doorverwezen voor een baan bij Brady door een huidige werknemer van Brady, kunnen wij, met uw toestemming, die werknemer informeren over het verloop van uw sollicitatie en de werknemer van Brady het resultaat van het proces laten weten. In sommige gevallen, als wordt vastgesteld dat u dezelfde universiteit/school hebt bezocht of dezelfde vorige werkgever hebt gehad gedurende dezelfde periode als een huidige werknemer van Brady, kunnen wij die werknemer raadplegen voor feedback over u.
 • Alle werknemers van Brady hebben toegang tot uw persoonlijke bedrijfsinformatie, waaronder uw naam, functietitel, telefoonnummer(s) van het bedrijf, locatie op de werkplek en e-mailadres, evenals alle aanvullende informatie die u verkiest te publiceren/plaatsen via de systemen van Brady.
 • Brady kan ook een beroep doen op dienstverleners die in naam van Brady handelen om sommige van de hierboven beschreven diensten uit te voeren, onder meer met het oog op de verificatie/achtergrondcontroles en, indien aangeworven, het verstrekken van vergoedingen en voordelen.  Uw informatie wordt ook verstrekt aan diverse overheidsinstanties, zoals wettelijk vereist, en aan externe dienstverleners op het gebied van belastingen en personeelszaken. Deze dienstverleners kunnen gevestigd zijn buiten het land waar u woont of het land waar de functie waarvoor u solliciteert zich bevindt.
 • Brady kan soms verplicht worden om uw informatie bekend te maken aan externe derden, zoals lokale arbeidsautoriteiten, rechtbanken en gerechtshoven, regelgevende instanties en/of wetshandhavingsinstanties om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, of in antwoord op een juridisch proces.
 • We delen uw persoonlijke informatie ook met andere derden als we uw toestemming hebben (bijvoorbeeld als u ons toestemming hebt gegeven om contact op te nemen met uw referenties), of om fraude, beveiligingsproblemen of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken, of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Brady, onze gebruikers, sollicitanten, kandidaten, werknemers of het publiek te beschermen, of zoals anderszins wettelijk vereist.
 • Het is uw verantwoordelijkheid om toestemming te verkrijgen van referenties voordat u hun persoonlijke gegevens aan Brady verstrekt.
 • Brady werkt wereldwijd, wat betekent dat uw informatie kan worden opgeslagen en verwerkt buiten het land of de regio waar ze oorspronkelijk werd verzameld, met inbegrip van de Verenigde Staten. In sommige van deze landen hebt u mogelijk minder rechten met betrekking tot uw informatie dan in het land waar u woont. Ongeacht waar uw gegevens worden verwerkt, passen we dezelfde beschermingen toe die in dit beleid worden beschreven. We voldoen ook aan bepaalde wettelijke kaders met betrekking tot de overdracht van gegevens, zoals de hieronder beschreven Europese kaders. De Europese Commissie heeft bepaald dat bepaalde landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) persoonlijke gegevens adequaat beschermen. U kunt de huidige besluiten van de Europese Commissie inzake adequaatheid bekijken op de website van de Commissie. Om gegevens vanuit de EER naar andere landen, zoals de Verenigde Staten, over te dragen, voldoen we aan wettelijke kaders die een gelijkwaardig beschermingsniveau als de EU-wetgeving bieden.
  • Modelcontractbepalingen. De Europese Commissie heeft het gebruik van modelcontractbepalingen goedgekeurd als middel om adequate bescherming te waarborgen bij de overdracht van gegevens buiten de EER. Door modelcontractbepalingen op te nemen in een contract tussen de partijen die gegevens doorgeven, worden persoonlijke gegevens als beschermd beschouwd wanneer ze buiten de EER of het Verenigd Koninkrijk worden doorgegeven aan landen waarvoor geen beslissing inzake adequaatheid is genomen. We vertrouwen op deze modelcontractbepalingen voor gegevensoverdrachten.

Brady neemt passende maatregelen om informatie over u die wordt verzameld, verwerkt en opgeslagen als onderdeel van de sollicitatie- en wervingsprocedure te beschermen.

 

Onze bewaring van uw informatie:

Als u solliciteert naar een baan bij Brady en uw sollicitatie is niet succesvol (of u trekt zich terug uit de procedure of wijst ons aanbod af), dan bewaart Brady uw gegevens nog enige tijd na uw sollicitatie. We bewaren deze informatie om verschillende redenen, onder andere voor het geval we geconfronteerd worden met een juridische procedure in verband met een wervingsbeslissing, om u in aanmerking te nemen voor andere huidige of toekomstige banen bij Brady en om ons te helpen onze wervingsprocedures beter te begrijpen, te analyseren en te verbeteren.

Als u niet wilt dat we uw gegevens bewaren om in aanmerking te komen voor andere functies, of als u wilt dat we uw gegevens updaten, neem dan contact op met askHR_IDSEMEA@bradycorp.com. Houd er echter rekening mee dat we bepaalde informatie kunnen bewaren indien dit wettelijk vereist is of indien dit noodzakelijk is om onszelf te beschermen tegen juridische claims.

Als u bij Brady in dienst bent, bewaren we uw persoonlijke informatie na uw dienstverband om verschillende redenen, waaronder wettelijke of regelgevende vereisten, voor het geval we geconfronteerd worden met een juridische procedure met betrekking tot uw dienstverband, en om verzoeken om uitkeringen na uw dienstverband te verwerken.

Uw rechten met betrekking tot uw informatie:

In bepaalde landen of rechtsgebieden kunt u bepaalde rechten hebben op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit kan het recht omvatten om toegang te vragen tot uw informatie of om uw informatie te updaten of te herzien, te vragen dat deze wordt verwijderd of geanonimiseerd, of bezwaar te maken tegen het gebruik ervan door Brady voor bepaalde doeleinden of dit te beperken.

Als u zich in de EER of het Verenigd Koninkrijk bevindt en een toegangsrecht wilt uitoefenen, kunt u een e-mail sturen naar privacyeurope@bradycorp.com of het formulier invullen dat u via deze link vindt: https://www.brady.eu/forms/contact/privacy-policy-form.

Als u zich in de VS of Canada bevindt en een toegangsrecht wilt uitoefenen, kunt u ons bellen op +1 888-250-3082 of het formulier invullen dat u op deze link vindt: https://www.bradyid.com/forms/contact/privacy-request.

Als u zich ergens anders in de wereld bevindt, kijk dan op uw lokale Brady-website en zoek naar contactgegevens in het privacybeleid dat op de hoofdpagina is gelinkt. We zullen alle verzoeken beantwoorden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waardoor er omstandigheden kunnen zijn waarin we niet aan uw verzoek kunnen voldoen.

U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming bij Brady via michael_golden@bradycorp.com. Afhankelijk van het land waar u woont, kunt u eventuele vragen of problemen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens ook voorleggen aan uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

Wijzigingen in dit beleid:

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen in dit beleid worden op deze pagina gepubliceerd. Elke versie van dit beleid wordt onderaan de laatste pagina aangeduid met de ingangsdatum.

Laatste update: 27 december 2022

Brady NV, Lindestraat 20, 9240 Zele
jobszele@bradycorp.com